Kassavirtalaskelma

Kassavirtalaskelman avulla ennustat rahavarojen kehitystä ja varmistat varojen riittävyyden tulevaisuudessa.

Kassavirran ennustamisen kehittäminen on noussut yhdeksi yleisimmistä budjetointi ja raportointiprosessin tavoitteista yrityksissä.

Tutustu veloituksetta

Kassavirtalaskelmat Finazillassa

Parempi näkyvyys tulevaisuuteen

Luotettavat kassavirtalaskelmat ovat arvokkaita mille tahansa yritykselle, mutta erityisesti yrityksen kasvaessa tai kilpailutilanteen muuttuessa sekä investointeja tehdessä luotettavat kassavirtalaskelmat ovat korvaamattomia.

kassavirtalaskelma

Kassavirtalaskelmat voidaan jakaa Finazillassa karkeasti kahteen eri kategoriaan: Lyhyen- ja pitkän aikavälin kassavirtalaskelmiin

Lyhyen aikavälin kassavirtalaskelmat Finazillassa

Ennuste tuleville viikoille

Finazillassa lyhyen ajan kassavirtalaskelmilla tarkoitetaan ennusteita, jotka perustuvat tiedossa olevien kassamaksujen ja kassatulojen eräpäiviin.

Yleensä lyhyen ajan kassavirtalaskelmia on mahdollista laatia muutamalle viikolle tai kuukaudelle. Laskelmiin voidaan sisällyttää myös reskontrien ulkopuolisia tekijöitä, kuten palkkoja ja lainojen lyhennyksiä, jolloin ennusteista saadaan mahdollisimman tarkkoja.

Automatisoitu kassavirtaennuste

Lyhyen aikavälin kassavirran ennustaminen on yleensä suhteellisen yksinkertaista. Finazillaan on rakennettu tiedonsiirtoliittymät yleisimmistä Suomessa käytetyistä talousjärjestelmistä, joiden mukana Finazillaan siirtyvät muun muassa osto- ja myyntilaskut, sekä niiden suoritukset.

Tiedonsiirtoliittymien kautta siirtyy Finazillaan kattavasti myös muuta tietosisältöä, mutta lyhyen ajan kassavirran ennustamisen kohdalla juuri osto- ja myyntilaskut suorituksineen ovat oleellinen tieto.

Tätä tietoa hyödyntäen Finazilla tarjoaa käyttäjälle aina ajantasaisen kassavirtaennusteen tuleville viikoille tai niin pitkälle kuin eräpäiviä on tiedossa.

Pitkän ajan kassavirtalaskelmat Finazillassa

Ennuste tuleville kuukausille ja vuosille

Finazillassa pitkän ajan kassavirtalaskelmat ovat puolestaan laskennallisia ennusteita, jotka johdetaan tulosbudjetista ja tasebudjetista. Pitkän aikavälin kassavirtalaskelmia voidaan laatia tulevalle tilikaudelle tai jopa usealle vuodelle.

Siinä missä lyhyen ajan kassavirta on helposti pääteltävissä tulevien eräpäivien perusteella, vaatii luotettava pitkän ajan kassavirta enemmän pohdintaa. Me olemme kuitenkin ottaneet asiaksemme tehdä siitä Finazillan käyttäjälle mahdollisimman helppoa.

Perustuu kirjanpidon lainalaisuuksiin

Finazillan pitkän ajan kassavirtaennuste perustuu yleisiin kirjanpidon lainalaisuuksiin. Emme ole keksineet kassavirran ennustamista uudelleen, vaan olemme rakentaneet työkalun, jolla kassavirtaennustamisen työmäärästä saadaan kevyempi.

Luotettava pitkän ajan kassavirtalaskelman edellytyksenä on sekä tulos-, että tasebudjettien laatiminen. Ilman tasebudjettia muun muassa investointien ja niiden poistojen huomioiminen on hankalaa ja saattaa vaikuttaa koko budjetin luotettavuuteen.

Tutustu veloituksetta

Investointien huomioiminen kassavirtalaskelmassa

Osabudjetointi helpottaa investointien budjetointia

Pysyvät vastaavat, investoinnit ja tuotekehitys, on aina järkevää budjetoida tätä tarkoitusta varten rakennettuja osabudjetteja hyödyntäen. Esimerkiksi investointien ja poistojen laskenta on mahdollista automatisoida osabudjetissa, mikä helpottaa budjetointityötä ja kassavirran ennustamista huomattavasti.

Hyvin suunnitellun investointiosabudjetin idea on, että osabudjetti ohjaa investoinnit taseeseen oikealle tilille tasearvoksi ja osabudjetissa suoritetaan automaattisesti poistolaskenta. Poistot ohjautuvat automaattisesti tulosbudjettiin. Näin Finazilla luo samalla sekä tulos-, että tasebudjettia.

Vaihtuvat vastaavat ja kassavirta

Finazillan avulla huomioit vaihtuvien vastaavien vaikutuksen

Saamisten nousu tarkoittaa liiketoiminnan näkökulmasta sitä, että rahaa on ”lainassa” joko asiakkailla tai muilla sidosryhmillä. Siten saamisten nousun budjetointi johtaa rahavarojen heikentymiseen.

Vastaavasti saamisten pienentyminen tasebudjetissa johtaa ennustettujen rahavarojen nousuun. Finazilla osaa huomioida saamisten kuukausittaiset vaihtelut ja ohjata kassavaikutuksen pankkitilille automaattisesti.

Myyntisaamiset kassavirtalaskelmassa

Myyntisaamiset ja niiden laskenta voidaan toteuttaa esimerkiksi asiakaskohtaisessa myynnin osabudjetissa. Tämä on järkevää erityisesti silloin, kun asiakkaan myynnistä osa on ennakkolaskutusta tai asiakkailla on eri maksuaikoja. Näin yksi myyntibudjetti ohjaa aktiivisesti myynnin ennustetta liikevaihtoon ja samaan aikaan myyntisaamisia tasebudjettiin.

Usein esimerkiksi asiantuntijaorganisaatioissa, joissa laskutus perustuu sopimuslaskutukseen, myyntisaamiset voi laskettaa suoraan taseen myyntisaamisten tilille liikevaihtoon perustuen.

Tietyillä toimialoilla varaston muutokset ovat merkittävä tekijä kassavirtalaskelmien luottavuuden kannalta. Finazillan muokattavien osabudjettien avulla voidaan huomioida myös varaston muutosten vaikutus kassavirtaan.

Oman pääoman vaikutus rahavaroihin

Oma pääoma kassavirran ennustamisessa

Oman pääoman nousu rahoittaa taseen rahavaroja. Vastaavasti oman pääoman lasku heikentää tasebudjetin rahoitusta.

Oman pääoman budjetointi on yksi tasebudjetointiprosessin yksinkertaisimmista osa-alueista. Erityisesti silloin, kun käytössä oleva budjetointiohjelmisto osaa tehdä tilinpäätöslaskennan ja siirtää tilikauden voiton automaattisesti taseen voitto/tappio -tilille.

Tuloksen automaattinen siirto taseeseen mahdollistaa sen, että tasebudjetti päivittyy automaattisesti oman pääoman ja rahavarojen osalta budjetoijan tulosbudjettiin tekemien muutosten mukaan.

Mikäli budjetoija toteuttaa rullaavaa budjetointia yli tilikausien, Finazilla osaa siirtää tilikauden voiton/tappion edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

Vieras pääoma osana kassavirtalaskelmaa

Lainabudjetit Finazillassa

Finazillassa pitkäaikaisten lainojen ja niiden lyhennyserien budjetointiin voidaan luoda yrityksen tarpeisiin sopivat osabudjetit.

Finazillan lainabudjetti ohjaa aktiivisesti tietoa sekä taseen pitkäaikaisiin lainoihin (lainan pitkäaikainen osuus) ja lyhytaikaisiin lainoihin (lainan tilikauden aikana vähennettävä osuus sekä korovelka). Lisäksi rahoituskulut voidaan ohjata tuloslaskelmaan osabudjetissa olevan korkolaskennan mukaisesti.

Käytännön vinkkejä lainojen budjetointiin:

Vinkki: Lainabudjetteja voidaan käyttää nykyaikaisessa budjetointiohjelmistossa myös yrityksen rahoitusskenaarioiden mallintamiseen. Finazilla osaa huomioida myös vieraan pääoman vaikutukset pankkitilin saldon laskennassa.

Vinkki: Lyhytaikaisten lainojen ja pitkäaikaisten lainojen osalta on suositeltavaa noudattaa varovaisuuden periaatetta, koska lainojen budjetointi liian korkeaksi vaikuttaa taseen täsmäytystilinä käytettävän pankkitilin saldoon kasvattavasti. Erityisesti lyhytaikaisissa lainoissa tulee olla tarkkana, jotta ei huomaamattaan tee liian optimistisia rahoitusennusteita.

Kassavirtalaskelmat eivät ole rakettitiedettä

Luotettavien kassavirtalaskelmien laatiminen ei ole ylivoimainen tehtävä varsinkaan silloin, kun budjetoijalla on hyvä ymmärrys budjetoitavasta liiketoiminnasta. Ymmärrämme kuitenkin myös sen, että talousjohtamiseen vihkiytymättömän henkilön voi olla hankalaa ymmärtää hetkessä kaikkia muuttujia.

Finazillan käyttäjänä et kuitenkaan ole koskaan yksin. Tarjoamme asiakkaillemme perehdytystä riittävässä laajuudessa, jotta myös kassavirtalaskelmat saadaan tuotua liiketoiminnan edellyttämälle tasolle.