Blogi


Kassavirran ennustaminen tuo turvaa

Yritykset elävät rahalla.

Yritykselle ei ainakaan toistaiseksi ole olemassa vaihtoehtoista polttoainetta. Siksi lienee perusteltua väittää, että kassavirran ennustaminen välttämätöntä jokaiselle yritykselle koosta ja toimialasta riippumatta.

Toisin kuin usein ajatellaan, kassavirran ennustaminen ei koske ainoastaan olemassaolostaan kamppailevia kriisiyhtiöitä, vaan ihan kaikkia.

Se, kuinka tarkasti ja millä keinoin kassavirran ennustaminen toteutetaan, on toinen tarina. Jos yritys on vakavarainen ja toiminta etenee tuttuja uomiaan, ei tietenkään ole tarvetta käyttää paljoa aikaa ja rahaa yksityiskohtaisten kassavirtalaskelmien laatimiseen. Riittävä kuva kassan kehityksestä on kuitenkin muodostettava tavalla tai toisella.

Tärkeintä on ymmärtää kassan rajallisuus.

Lataa opas kassavirran ennustamiseen

Kassavirran ennustamisella varmistetaan toiminnan jatkumo

Yksi kassavirran ennustamisen tavoitteista on varmistaa yrityksen toiminnan jatkumo, kun se kulkee kohti strategiassa määritettyä päämääräänsä. Yritys ei voi jatkaa toimintaansa pitkään kassa kuivana.

Mutta eikö tämä juuri kuulosta kriisiyhtiöiden ongelmalta? Ehkä, mutta todellisuudessa myös kannattava ja vakavarainen yritys voi ajautua yllättäviin kassavirtaongelmiin, jos se ei huomioi kassavirtoja päätöksenteossaan.

Esimerkiksi suuren yksittäisen asiakastoimituksen epäedulliset maksupostit voivat ajaa kassan ahtaalle, vaikka liiketoiminta olisi muuten vakaalla pohjalla. Toinen tyypillinen esimerkki on jatkuvasti rekrytoiva kasvuyritys, jossa ei olla osattu arvioida oikein lomarahojen todellista kassavaikutusta. Myös kansainvälistyminen voi olla kassalle suuri rasite, vaikka kotimaan liiketoiminta rullaisi mainiosti.

Näiden esimerkkien listaa voisi jatkaa loputtomiin.

Kassavirtaperusteinen päätöksenteko

Kaikkein kehittyneimpiin kassavirtaennustamisen käytäntöihin olen törmännyt yrityksissä, joissa talouden ja kassan tila on vakaa.

Tekisi mieli sanoa, että hyvä kassatilanne on kassavirtaennustamisen ansiota, mutta todellisuudessa perimmäinen syy löytyy kokonaisvaltaisemmin hyvästä johtamisesta, myynnistä, tuotannosta ja monista arjen onnistumisista.

Usein menestyvissä yrityksissä suuret päätökset kuitenkin validoidaan kassavaikutuksen perusteella. Hyvä päätös on siis päätös, joka tuottaa positiivisimman kassavirran pitkällä aikavälillä.

Ensilukemalta edellinen lause kuulostaa itsestään selvyydeltä. Samaan hengenvetoon sanottakoon, että monet kassavirtakapeikoissa luovivat yritykset eivät ennusta kassavirtoja muutamaa viikkoa pidemmälle ja talouden raporteista käytetään lähinnä viimeisintä tuloslaskelmaa.

Tämä ei anna paljokaan tietoa tulevien kassavirtojen kehityksestä.

Kassavirran ennustaminen käytännössä

Yrityksen kassavirran on oltava pitkällä aikajänteellä positiivista, jotta se kykenee suoriutumaan taloudellisista velvoitteistaan. Kassavirta koostuu käytännössä liiketoiminnan rahavirrasta, investointien rahavirrasta ja rahoituksen rahavirrasta. Raporttia, jossa kaikki nämä osatekijät on huomioitu, kutsutaan tavallisesti rahoituslaskelmaksi.

  • Liiketoiminnan rahavirta kuvaa kuinka hyvin yrityksen myynnin tuoma rahavirta kattaa liiketoiminnan kulut sen hetkisellä tai ennustetulla kulurakenteella.
  • Investointien rahavirralla viitataan aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuuksien hankintoihin ja myynteihin. Tällaisia ovat esimerkiksi laitteiden hankinnat ja tuotekehityksen vaatimat kehitysmenot, kuten ohjelmistokehitys. Tulorahoitus ei välttämättä kata kaikkia investointeja, jolloin rahoitusta voidaan hakea yrityksen osakkailta tai pankeilta.
  • Rahoituksen rahavirta kertoo vieraan ja oman pääoman muutokset. Vieraan ja oman pääoman muutokset kertovat, mistä lähteistä yritys on toimintaansa rahoittanut ja onko se maksanut osinkoa osakkeenomistajilleen.

Liiketoiminnan rahavirta + Investointien rahavirta + Rahoitusten rahavirta = Rahavarojen muutos

Kuinka kassavirtaa ennustetaan käytännössä?

Lataa opas kassavirran ennustamiseen