Blogi


Yrityksen budjetti auttaa tekemään oikeita päätöksiä

Telescope on Eiffel Tower by Adrian Scottow licenced under (CC BY 2.0)

Yrityksen budjetti on toimintasuunnitelma kaikkein konkreettisimmassa muodossa, eli euroina. Hyvin laadittu budjetti kokoaa koko yrityksen toiminnot yhdeksi numeromuotoiseksi kuvaukseksi tulevista liiketoimintakuukausista.

Yksinkertaisesti sanottuna budjetti on arvio tulevan budjettikauden tuloista ja menoista. Siksi sitä kutsutaankin hyvin usein myös nimellä talousarvio.

On hyvin yleistä, että yrityksen budjettikausi on vuoden mittainen ja noudattelee samaa kiertoa kuin yrityksen tilikausi. Usein yrityksissä laaditaan lyhyemmän aikavälin ennusteita budjettikauden sisällä ja budjettikausista riippumattomat rullaavat ennusteet ovat tulleet yhä yleisemmiksi.

Yrityksen budjetti on päätöksenteon apuväline.

Budjettia pidetään yleisesti yhtenä tärkeimmistä yrityksen päätöksenteon työkaluista. Toisaalta moni myös pohtii, onko budjetointi enää validi päätöksenteon väline tänä päivänä, kun maailma tuntuu muuttuvan niin nopeasti. Budjetoinnin tarve ei ole hävinnyt mihinkään. Se on vain hoidettava entistä ketterämmin ja tehokkaammin. Itse asiassa ennakoiminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Budjetoi yrityksesi ehdoilla

Budjetointi ja budjettiseuranta ovat yrityksen sisäisiä prosesseja ja käytännöt voivat vaihdella paljon yritysten välillä. Budjetointiprosessi on aina suunniteltava yrityksen oman liiketoiminnan näkökulmasta, jotta se voi täyttää paikkansa päätöksenteon välineenä.

Kaikille sopivaa universaalia budjetointitapaa tuskin on olemassa, mikä asettaa omat haasteensa budjetointityökalujen toimittajille. Ei ihme, että tähän saakka budjetointi on hoidettu yrityksissä lähes poikkeuksetta Excel-työkaluja hyödyntäen.

Usein yrityksen budjetointiprosessi koostuu kolmesta vaiheesta:

  1. Vuosibudjetti
  2. Budjetin toteumaseuranta (raportointi)
  3. Ennustebudjetit tai rullaava ennustaminen

Voit halutessasi käydä tutustumassa, kuinka budjetointiprosessin vaiheet on huomioitu Finazilla-ohjelmistossa. (Finazilla.fi tai Youtube-kanava)

Termien sekamelska

Yrityksen budjetoinnista puhuttaessa väärinkäsityksiä syntyy helposti, koska samasta asiasta puhutaan monella eri nimellä.

Monesti budjetti-termillä tarkoitetaan nimenomaan vuosibudjettia ja ennusteilla puolestaan budjettikauden sisällä tehtyjä ennusteita, jotka perustuvat budjetoituihin lukuihin sekä toteutuneisiin lukuihin.

Olen huomannut, että tänä päivänä ennuste-termi on korvannut monissa yrityksissä budjetointi-termin kokonaan. Käytetty termi on tietenkin vain sivuseikka, kunhan keskustelun molemmat osapuolet ymmärtävät sanojen merkitykset samalla tavalla.

Mistä yrityksen budjetti muodostuu?

Heti johdannossa kirjoitin, että budjetti kokoaa yrityksen toiminnot numeromuotoiseksi kuvaukseksi sen liiketoiminnasta. Toiminnoilla tarkoitan esimerkiksi myyntiä, ostoja, henkilöstöhallintoa, markkinointia ja tuotantoa, jotka kannattaa kuvata budjetissa osabudjetteja hyödyntäen.

Osabudjettien avulla muodostetaan yrityksen pääbudjetit, jota ovat tulosbudjetti ja tasebudjetti. Tulos- ja tasebudjetit vastaavat rakenteeltaan yrityksen tilikarttaa.

Tilikarttaa kannattaa käyttää yrityksen budjetin runkona, jotta kirjanpidosta saatavat toteumaluvut saadaan helposti koottua budjettiseurantaraporteiksi.

Mennään pintaa syvemmälle

Seuraavissa blogipäivityksissäni tulen kirjoittamaan kustakin yrityksen budjetoinnin ja talousraportoinnin vaiheesta tarkemmin.

Yrityksen budjetointi ja talousraportointi ovat juuri nyt suuren muutoksen alla. Siksi en aio kirjoittaa tekstejä oppikirja toisessa kädessä, vaan kirjoitukset pohjautuvat omiin ja kollegoideni kokemuksiin.

Tärkein tiedonlähteeni ovat yrittäjät ja taloushallinnon parissa työskentelevät ihmiset, joiden kanssa minulla on mahdollisuus keskustella aiheesta päivittäin.