Blogi


Kassavirran hallinta teoriassa ja käytännössä

Kassavirran hallinta

Kassavirran hallinta on yrityksen kassaan tulevien ja sieltä lähtevien rahavirtojen seuraamista ja ennustamista.

Suunnitelmallisen kassavirran hallinnan avulla yritys voi selviytyä hankalista kassavirtakapeikoista ja hetkellisestä kannattamattomuudesta, kun taas huolimattoman kassavirran hallinnan seurauksena syntynyt yllättävä kassakriisi voi pahimmassa tapauksessa kaataa kannattavankin yrityksen.

Kannattava liiketoiminta ei takaa vahvaa kassaa!

Kassavirran hallinta teoriassa

Kassavirran hallinnan tavoitteena on luoda mahdollisimman tarkka näkymä tulevien viikkoja ja kuukausien rahavirroista ja sitä kautta ennustaa yrityksen kykyä suoriutua tulevista taloudellisista velvoitteista. Lyhyesti sanottuna kassavirran hallinnan tavoitteena on varmistaa yrityksen taloudellinen toimintakyky ennustettavalla ajanjaksolla.

Finazilla-blogissa on kirjoitettu aiemmin kattavasti kassavirran ennustamisen perusperiaatteista. Lue lisää lyhyen ja pitkän aikavälin kassavirran hallinnasta artikkelista Kassavirta pähkinänkuoressa.

Kassavirran hallinta käytännössä

Käytännössä lähes kaikki yrityksessä tapahtuvat toiminnot vaikuttavat kassavirtaan, joko välittömästi tai välillisesti, sillä kaiken toiminnan polttoaineena toimii loppujenlopuksi raha. Kassavirran hallinnan näkökulmasta on tiettyihin yksityiskohtiin kannattaa kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota.

Myyntisaamisten ja ostovelkojen eripituiset maksuajat saattavat aiheuttaa kassavirtahuolia. Haasteita voi muodostua erityisesti silloin, kun asiakkaat ovat neuvotelleet laskuille pitkät maksuajat, mutta ostolaskuissa maksuajat ovat puolestaan lyhyet.

Toisaalta myös yritysten muistutus- ja perintäprosesseissa olisi parantamisen varaa. Usein näiden toimintojen ulkoistaminen ainakin osittain voi olla järkevää

Yleinen kulukuri tai sen puuttuminen voi vaikuttaa radikaalisti yrityksen kassavirran hallintaan ja ennustettavuuteen. Pienistä luottokorttikuluista koostuvat purot voivat pahimmassa tapauksessa muodostaa valtameren, jota on mahdoton ylittää. Yritystä ei pidä pihistellä hengeltä, mutta kulutuskulttuurin tulee olla yrityksen tavoitetta tukeva.

Tiukat lainojen maksuohjelmat voivat ajaa kannattavankin yrityksen ahtaalle. Lainojen maksuaikojen suunnittelussa on oltava realisti. Luonnollisesti lainojen takaisinmaksuajat ja muut ehdot ovat muiden kuin lainanottajien päätettävissä, mutta rahoitusinstrumentit tulee suunnitella myös negatiiviset skenaariot huomioiden.

Varaston hallinta voi olla yrityksen kassavirran hallinnan kannalta kriittistä. Varastoon kiinnitettävien pääomien suuruus on suunniteltava tarkasti, koska liian suuren varaston muuttaminen positiiviseksi kassavirraksi voi olla haastavaa. Varaston budjetointiin on olemassa paljon toimivia käytäntöjä, mutta loppujen lopuksi yrityksen johdon näkemys menekistä ja varaston tarpeesta on äärimmäisen tärkeä.

Investointien vaikutus liiketoimintaan arvioidaan tavallisesti ennen investointipäätöstä, mutta investointien vaikutus kassavirtaan on usein epäselvä. Tämä johtuu usein siitä, että investointilaskelmia ei ole budjetointivaiheessa kiinnitetty osaksi muun liiketoiminnan tulos- ja tasebudjetointia.

Henkilöstö on usein yrityksen suurin voimavara – mutta myös kulu. Henkilöstö on lähtökohtaisesti luonteeltaan hyvin pysyvä kulu, joten uusien henkilöiden palkkaaminen on syytä suunnitella tarkasti ja riittävän pitkällä aikajänteellä kassavirran hallinnan näkökulmasta.

Kassavirtaa voidaan hallita ja ennustaa

Ylläolevat kassavirran hallinnan kannalta oleelliset tekijät voidaan budjetoida Finazilla budjetointiohjelmiston avulla. Liiketoimintaasi kuvaavat osabudjetit nivoutuvat Finazillassa tulos-, tase- ja kassaennusteiksi.

Kassavirran hallinnan ei tarvitse olla vaikeaa. Viedään yhdessä yrityksenne kassavirran hallinta uudelle tasolle Finazillan avulla!

Lataa opas kassavirran ennustamiseen.